กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
    - เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

2. นายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
    - เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

3. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
    - เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร
1. กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dgr.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศ

คู่มือเตรียมสอบ

นิติกรปฏิบัติการ

กรมราชทัณฑ์

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

jobsobrajakan