เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

380
สั่งซื้อ

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

670
สั่งซื้อ

นักจัดการงานทั่วไป

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

510
สั่งซื้อ

นักวิชาการพัสดุ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

490
สั่งซื้อ

นิติกร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

510
สั่งซื้อ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

410
สั่งซื้อ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

230
สั่งซื้อ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

430
สั่งซื้อ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมสุขภาพจิต

450
สั่งซื้อ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กรมสุขภาพจิต

440
สั่งซื้อ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กรมสุขภาพจิต

490
สั่งซื้อ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานประกันสังคม

650
สั่งซื้อ

jobsobrajakan