คู่มือเตรียมสอบ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมการจัดหางาน

กระทรวงแรงงาน

ราคา 690 บาท
สั่งซื้อ
นิติกรปฏิบัติการ

นิติกรปฏิบัติการ

รายละเอียด

นิติกรปฏิบัติการ

กรมการจัดหางาน

กระทรวงแรงงาน

ราคา 650 บาท
สั่งซื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมพลศึกษา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ราคา 280 บาท
สั่งซื้อ
นักวิชาการพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ

รายละเอียด

นักวิชาการพัสดุ

กรมพลศึกษา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ราคา 450 บาท
สั่งซื้อ
นิติกร

นิติกร

กรมพลศึกษา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ราคา 490 บาท
สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ราคา 650 บาท
สั่งซื้อ
พนักงานการเงิน ระดับ 4

พนักงานการเงิน ระดับ 4

รายละเอียด

พนักงานการเงิน ระดับ 4

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กระทรวงการคลัง

ราคา 560 บาท
สั่งซื้อ
พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4

พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4

รายละเอียด

พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กระทรวงการคลัง

ราคา 490 บาท
สั่งซื้อ

jobsobrajakan