กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.  นักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาโท)  จํานวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    -ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ สาขาวิชาชีวเคมี สาขาเคมีประยุกต์ สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

2.  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท)  จํานวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

3.  เจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน

4.  เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต 8 - 22 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dcce.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

คู่มือเตรียมสอบ

นักจัดการงานทั่วไป

กรมควบคุมโรค

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

jobsobrajakan