เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ราคา 250

สั่งซื้อ

jobsobrajakan