พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักนายกรัฐมนตรี

ราคา 330

สั่งซื้อ

jobsobrajakan