กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติฉพาะตำแหน่ง
          - ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

2. นักพัฒนาสังคม เงินเดือน 18,000 บาท
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          - ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

3. นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 4 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          1. ได้รับปริญญาตรี ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ
          2. ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิปัตรผ่านการฝึกอบรม ตามมาตรฐาน ที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด ซึ่งมีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

4. เจ้าพนักงานการเงินแถะบัญชี
     คุณสมบัติฉพาะตำแหน่ง
          - ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการปัญชี หรือการเงินและการธนาคาร

5. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

6. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 4 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

7. พนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา
     คุณสมบัติฉพาะตำแหน่ง
          - ได้รับประกาศนียปัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

8. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 8 อัตรา
     คุณสมบัติฉพาะตำแหน่ง
          - ได้รับประกาศนียปัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

การรับสมัคร
1. กรมสรรพากรเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dsdw.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศ

คู่มือเตรียมสอบ

รอง สว. (สอบสวน)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อาสาพัฒนา (อสพ.)

กรมการพัฒนาชุมชน

พนักงานธุรการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นิติกร

กรมพัฒนาที่ดิน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

jobsobrajakan