กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการวัตถุอันตราย จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
          เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
          เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์)

3. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
              เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

การรับสมัคร
1. กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://diw.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือเตรียมสอบ

รอง สว. (สอบสวน)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อาสาพัฒนา (อสพ.)

กรมการพัฒนาชุมชน

พนักงานธุรการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นิติกร

กรมพัฒนาที่ดิน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

jobsobrajakan