การเคหะแห่งชาติเปิดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - วุฒิปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ ทางการจัดการ ทางนิติศาสตร์ ทางการบัญชี ทางการเงินและการธนาคาร ทางการพัฒนาชุมชน ทางมนุษยศาสตร์

2. พนักงานจัดการทรัพย์สิน จำนวน 7 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
    - สามารถไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานเคหะนครหลวง หรือ สำนักงานเคหะจังหวัด ในแต่ละภูมิภาคได้

3. พนักงานจัดการทรัพย์สิน (งานผังเมือง) จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
    - ต้องมีใบประกาศหรือใบรับรองารอบรมหลักสูตรการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

4. พนักงานจัดการทรัพย์สิน (งานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน) จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - วุฒิปริญญาตรี ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

5. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน
    - สามารถไปปฏิบัติงานประจํา สํานักงานเคหะนครหลวง หรือสํานักงานเคหะจังหวัด ในแต่ละภูมิภาคได้

6. นักบัญชี จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี

7. ช่างเทคนิค (ก่อสร้างโยธา/สถาปัตยกรรม) จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชา โยธา หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
    - สามารถไปปฏิบัติงานประจํา สํานักงานเคหะนครหลวง หรือ สํานักงานเคหะจังหวัด ในแต่ละ ภูมิภาคได้

8. ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
    - สามารถไปปฏิบัติงานประจํา สํานักงานเคหะนครหลวง หรือ สํานักงานเคหะจังหวัด ในแต่ละ
ภูมิภาคได้

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. การเคหะแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com 

รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศรับสมัคร

คู่มือเตรียมสอบ

พนักงานบริหารงานทั่วไป 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

บุคลากร 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

พนักงานพัสดุ 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

นิติกรปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

jobsobrajakan