การประปานครหลวงเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. วิศวกร (ไฟฟ้ากำลัง) จำนวน 2 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
     - ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

2. วิศวกร (โยธา) จำนวน 8 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
     - ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา

3. วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 2 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
     - ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
     ผู้สมัครสลบตำแหน่งวิศวกรในสาขาที่กำหนดให้เป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565 จะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) ไม่ตํ่ากว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาเดียวกับสาขาที่สมัคร ในกรณีที่ยังไม่ได้รับใบ ก.ว. จะต้องน่ามายื่นภายใน1 ปีนับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้มิฉะนั้น กปน. จะไม่พิจารณาบรรจุให้ทดลอง,ปฏิบัติงาน 
     ลักษณะงานของตำแหน่งวิศวกรจำเป็นต้องปฏิบัติงานกาคลนาม ปฏิบัติงานเป็นกะโดยส่วนใหญ่ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสุภาพสตรีได้ จึงขอให้ผู้สมัครที่เป็นสุภาพสตรีพิจารณาก่อนสมัครสอนด้วย

4. นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
     - ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

5. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
     - ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
     ลักษณะงานของตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องปฏิบัติงานภาคสนาม ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสุภาพสตรีได้ จึงขอให้ผู้สมัครที่เป็นสุภาพสตรีพิจารณาก่อนสมัครสอบด้วย

6. นักบัญชี จำนวน 2 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
     - ปริญญาตรีทางการบัญชี

7. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
     - ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

8. สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
     - ปริญญาตรีทางสถาป้ตยกรรมศาสตร์
ผู้สมัครสอบตำแหน่งสถาปนิก จะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปิตุยกรรมควบคุม (ใบ ก.ส.) ไม่ตํ่ากว่าระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ในกรณีที่ยังไม่ได้รับใบ ก.ส. จะต้องนำมายื่นภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายซื่อผู้ผ่านการลอบคัดเลือกได้ มิฉะนั้น กปน. จะไม่พิจารณาบรรจุให้ทดลองปฏิบัติงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. การประปานครหลวงเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://mwa.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศรับสมัคร

คู่มือเตรียมสอบ

พนักงานบริหารงานทั่วไป 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

บุคลากร 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

พนักงานพัสดุ 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

นิติกรปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

jobsobrajakan