สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จํานวน 354 อัตรา
2) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านทันตสาธารณสุข) จํานวน 4 อัตรา
3) นักโภชนาการปฏิบัติการ จํานวน 10 อัตรา
4) นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จํานวน 7 อัตรา
5) นิติกรปฏิบัติการ จํานวน 15 อัตรา
6) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จํานวน 3 อัตรา
7) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จํานวน 39 อัตรา
8) เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จํานวน 58 อัตรา
9) เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) จํานวน 27 อัตรา
10) โภชนากรปฏิบัติงาน  จํานวน 5 อัตรา
11) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จํานวน 19 อัตรา
12) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  จํานวน 57 อัตรา
13) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จํานวน 38 อัตรา
14) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จํานวน 3 อัตรา
15) นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา) จํานวน 8 อัตรา
16) นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า) จํานวน 8 อัตรา

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
    - (ดังรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย)
     ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.ดังนี้ 
    - ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ(ด้านทันตสาธารณสุข) นักโภชนาการปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
    - ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) โภชนากรปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา) และนายช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับ อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
    - กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ซึ่งสํานักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปี 2567 

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://moph.jobthaigov.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศรับสมัคร

คู่มือเตรียมสอบ

นักจัดการความรู้ ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นิติกร ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นักจัดการงานทั่วไป ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

jobsobrajakan