สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

     ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน จำนวน 40 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    - สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และ
    - มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการได่สวนและวินิจฉัยคดีหรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาล ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาลของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร ตำแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2563 คือวันที่ 29 กันยายน 2566

การรับสมัคร
1. สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 29 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://nacc.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
   - ไฟล์ประกาศ

คู่มือเตรียมสอบ

นิติกร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

jobsobrajakan