กรมพัฒนาที่ดินเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - คุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

2.  เจ้าหน้าที่ที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - คุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

3.  นักวิชาการพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - คุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

4.  เศรษฐกร  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

5.  เจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

6.  เจ้าพนักงานสถิติ  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทางบัญชีทางเลขานุการ ทางพณิชยการ ทางสถิติ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7.  นายช่างสำรวจ  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชา (ไม่ระบุสาขาวิชา) ทางก่อสร้าง

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. กรมพัฒนาที่ดินเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร
 

คู่มือเตรียมสอบ

นักจัดการความรู้ ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นิติกร ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นักจัดการงานทั่วไป ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

jobsobrajakan