องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 จํานวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
    - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2.  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 4 จํานวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
    - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาดังนี้
    -สาชาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
    - สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    - สาขาวิชาระบบสารสนเทศตอมพิวตอร์

3.  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 4 จํานวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
    - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาดังนี้
    -สาชาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
    - สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    - สาขาวิชาระบบสารสนเทศตอมพิวตอร์

4.  บุคลากร 4 จํานวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
    - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาดังนี้
    -สาชาวิชาบริหารรัฐกิจ
    - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
    - สาขาวิชาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
    - สาขาวิชาทางการบริหารงานบุคคล
    - สาขาวิชาทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    - สาขาวิชาทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
    - สาขาวิชาทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

5.  เจ้าหน้าที่การตลาด 4 จํานวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
    - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการตลาด

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. กรมการขนส่งทางบกเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม - 3 กันยายน 2566  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.mof.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร
 

คู่มือเตรียมสอบ

พนักงานบริหารงานทั่วไป 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

บุคลากร 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

พนักงานพัสดุ 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

นิติกรปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

jobsobrajakan