สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1) พนักงานช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยี โทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือทางช่างสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา

2) พนักงานจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     - ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

3) พนักงานวิชาการสิทธิมนุษยชน จำนวน 6 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     - ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางกฎหมาย หรือทางสังคมศาสตร์

การรับสมัคร
1. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://nhrc.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศ

คู่มือเตรียมสอบ

พนักงานบริหารงานทั่วไป 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

บุคลากร 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

พนักงานพัสดุ 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

นิติกรปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

jobsobrajakan