กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านเคมีและวัสดุศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวัสดุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางเกษตรเคมี

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์


รายละเอียดเพิ่มเติม
1. กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 4 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

คู่มือเตรียมสอบ

นิติกร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

jobsobrajakan