สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไปสถาบันพระปกเกล้า

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไปสถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ  จำนวน 4 อัตรา

2. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

3. พนักงานภัณฑารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

4. พนักงานบัญชี จำนวน 3 อัตรา

5. พนักงานการเงินและงบประมาณ จำนวน 2 อัตรา

6. พนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา

7. พนักงานบริหารงานบุคคล จำนวน 2 อัตรา

8. นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กร จำนวน 1 อัตรา

9. พนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

10. พนักงานบรรณารักษ์และสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

เอกสารประกอบการรับสมัคร
    สำเนาปริญญาบัตร
    สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ
    สำเนาใบรายงานผลการศึกษา
    สำเนาทะเบียนบ้าน
    สำเนาบัตรประชาชน
    สำเนาการผ่านงาน
    หลักฐานการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
    หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
    แบบแสดงความยินยอมเพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

อัตราเงินเดือน
    ปริญญาตรี 19,500 บาท
    ปริญญาโท 22,750 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
    ส่วนบริหารงานบุคคล สถาบันพระปกเกล้า
    โทรศัพท์ 02-141-9757 และ 02-141-9642
    e-mail : hrkpi@kpi.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 18 สิงหาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.kpi.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

คู่มือเตรียมสอบ

นิติกร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

jobsobrajakan