กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักพัฒนาสังคม จำนวน 3 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขา

2. นักพัฒนาสังคมสงเคราะห์ จำนวน 5 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     - ได้รับปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ
     - ได้รับวุฒิปริญาตรีสาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิผ่านการฝึกอบรม ตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด ซึ่งมีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขา

4. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

5. พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

6. นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา สำรวจหรือการก่อสร้าง

7. นายช่างรังวัด จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา สำรวจหรือการก่อสร้าง

8. นายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน การก่อสร้าง เทคนิคโลหะ และเทคนิคสถาปัตยกรรม

9. ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

10. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 3 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

11. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

12. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 6 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาการเงินและธนาคาร

13. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

14. พนักงานบริการ จำนวน 8 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     - ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

15. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     - ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dsdw.go.th

รายละเอียเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศ
 

คู่มือเตรียมสอบ

พนักงานบริหารงานทั่วไป 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

บุคลากร 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

พนักงานพัสดุ 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

นิติกรปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

jobsobrajakan