สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานการจัดกาารระบบข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่งผู้สมัคร
    1) เป็นผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    2) มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมการประมวลคำ/ ฐานข้อมูล/ โปรแกรมคำนวณ/ โปรแกรมนำเสนอ

2. ผู้ช่วยักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่งผู้สมัคร
    1) เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    2) มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุ
    3) มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการลริหารจัดการเอกสาร
    4) มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การโปรแกรม     Microsoft Office เช่น Word Microsoft Excel และ Microsoft Ppowerpoint

3. ผู้ช่วยกำกับรายการโทรทัศน์ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่งผู้สมัคร
    1) เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านนิเทศศาสตร์  วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีบัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    2) มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งสามารถระบุลักษณะงานที่ได้รับปฏิบัติ
    3) มีความรู้ความสามารถด้านก่ีควบคุมและกำกับรายการ
    4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
    5) สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
    6) มีสามารถในการประสานงานกับส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4. เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่งผู้สมัคร
    1) เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านนิเทศศาสตร์  วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชนโสตทัศนศึกษา นิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
    2) มีประสบการณ์ด้านการตัดต่อภาพและเสียงข่าวโทรทัศน์ หรือสื่อวีดิทัศน์อื่นๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งสามารถระบุลักษณะงานที่ได้รับปฏิบัติ
    3) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับตัดต่อร้อยเรียงภาพและเสียง (Non-Linear) และโปรแกรมกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับงานได้เป็นอย่างดี
    4) สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

5. นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ จำนวน 4 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่งผู้สมัคร
    1) เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านกฏหมาย
    2) มีความรู้ ความสามารถด้านการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านกฏหมาย สังคม และการเมือง
    3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงาน

6. นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่งผู้สมัคร
    1) เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ด้านรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
    2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

7. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่งผู้สมัคร
    1) เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
    2) มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทค
    3) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

8. พนักงานวิชาการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่งผู้สมัคร
    1) เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ด้านรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ด้านนโยบายและการวางแผน
    2) มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงลึก
    3) มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและโปรแกรมเครือข่ายในการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลได้
    4) สามารถวิเคราะห์ด้านแผนกกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ และวิจัย ประเมินผล แผนงานโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้
    5) ประสานการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานฯ

การรับสมัคร
1. สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 8 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://hris.parliament.go.th/job/


รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศ

คู่มือเตรียมสอบ

นักวิชาการประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม

นักทรัพยากรบุคคลปฏฺิบัติการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

jobsobrajakan