กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ผู้สมัครได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

2. นิติกร จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ผู้สมัครได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์

3. นักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวน 15 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ผู้สมัครได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

4. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ผู้สมัครได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ 
        1) เทคโนโลยีอุสาหกรรม 
        2) เทคโนโลยีไฟฟ้า 
        3) เทคโนโลยีเครื่องกล 
        4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
        5) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
        6) สาขาวิชเกษตรศาสตร์ 
        7) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
        8) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
        9) สาาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
        10) สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ 
        11) สาขาวิชาคณิตและสถิติ 
        12) สาขาวิชาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

5. นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ผู้สมัครได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิจิตรศิปล์และประยุทต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

การรับสมัคร
1. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 7  มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์http://https://dip.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศ
   

คู่มือเตรียมสอบ

พนักงานบริหารงานทั่วไป 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

บุคลากร 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

พนักงานพัสดุ 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

นิติกรปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

jobsobrajakan