สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    -  เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในทุกสาขาวิชา

2. เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    -  เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ที่ ก.พ. รับรอง  
    
3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    -  เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการเงิน การบัญชี หรือการเลขานุการที่ ก.พ. รับรอง                                                 

4. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    -  เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา

5. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    -  เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร
1. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://thaigov.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศ
   

คู่มือเตรียมสอบ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นิติกร

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นักวิชาการอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นักจัดการงานทั่วไป

กรมการพัฒนาชุมชน

นักวิชาการเงินและบัญชี

กรมการพัฒนาชุมชน

jobsobrajakan