กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    1.ได้รับปริญญาตรีสาขาดังต่อไปนี้ 
    - สาขาเกษตรศาสตร์ 
    - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
    - สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพีช 
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
    - หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
    2.ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ในระดับกับวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

2. นักวิชากาคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    1.ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
    2.ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ในระดับกับวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

3. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    1.ด้รับปริญญาตรี ในสาขาดังต่อไปนี้ 
    - สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
    - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
    - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
    - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
    - สาขาวิชาการจัดการ 
    - สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางเกษตรศาสตร์ ทางศึกษาศาสตร์ - เกษตร หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา
    2.ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ในระดับกับวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

4. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    1.ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
    2.ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ในระดับกับวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง  

5. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    1.ได้รับปริญญาตรี ในสาขาดังต่อไปนี้
    - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
    - ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ 
    - หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ
    2.ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ในระดับกับวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

6. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    1.ได้รับปริญญาตรี ในสาขาดังต่อไปนี้
    - สาขาวิชาการบัญชี 
    - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
    - หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
    2.ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ในระดับกับวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง  

7. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือวุฒิอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา (ไม่ระบุสาขา) ทางอิเล็กทรอนิกส์ทางเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง ทางไฟฟ้ากำลัง    
    2.ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ในระดับกับวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

8. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาเทคนิคโลหะสาขาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรืออนุปริญาสาขาวิชา (ไม่ระบุสาขา) ทางเครื่องกล ทางเทคโนโลยีเคร่องกล ทางเทคโนโลยรเครื่องยนต์ ทางเทคโนโลยียานยนต์ ทางเทคโนโลยีอุสาหกรรม ทางโลหะ
    2.ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ในระดับกับวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

9. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือวุฒิอนุปริญญา ทุกสาขาวิชา
    2.ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ในระดับกับวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

10. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 55 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือวุฒิอนุปริญญา ทุกสาขาวิชา
    2.ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ในระดับกับวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 


การรับสมัคร
1. กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2566 - 20 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศ

คู่มือเตรียมสอบ

นักวิชาการประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม

นักทรัพยากรบุคคลปฏฺิบัติการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

jobsobrajakan