สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
    -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
    -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

3. พนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
    -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

4. พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
    -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และมีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

5. พนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
    - ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศึกษาศาสตร์ ทางโสตทัศนศึกษา

6. พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
    -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

7. พนักงานประมูลทรัพย์หลุด จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
    -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การตลาด การขาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

8. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
    -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การตลาด การขาย

การรับสมัคร
1. สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http:// www.pawnshop.bangkok.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศ

คู่มือเตรียมสอบ

นิติกรปฏิบัติการ

กรมราชทัณฑ์

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

jobsobrajakan