มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาลัย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ป.โท) จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
    - เป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
    - ควรต้องมีความรู้ความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ โดยหากมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ป.โท) จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
    - เป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

3. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ป.ตรี) ตำแหน่งที่ 1 จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

4. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ป.ตรี) ตำแหน่งที่ 2 จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

5. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ป.ตรี) ตำแหน่งที่ 3 จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

6. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ป.ตรี) ตำแหน่งที่ 4 จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
    - หากมีความรู้ทางด้านกฏหมายและประสบการณ์ด้านวินัยนักศึกษาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

7. นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์ การเงิน บัญชี การบริหาร เศรษฐศาสตร์ สถิติ/สถิติประยุทต์

8. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ป.ตรี) จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์

9. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ป.ตรี) จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

10. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ป.ตรี) จำนวน 5 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

11. นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ (ป.ตรี) จำนวน 3 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

12. นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ (ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

การรับสมัคร
1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศ

คู่มือเตรียมสอบ

นักวิชาการประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม

นักทรัพยากรบุคคลปฏฺิบัติการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

jobsobrajakan