สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 30 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
        (1) ได้รับวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบัญชี
        (2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
        (1) ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
        (2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.
3. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
        (1) ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
        (2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.
4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
        (1) ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
        (2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร
1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม - 8 เมษายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://oag.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่ม

คู่มือเตรียมสอบ

นิติกร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

jobsobrajakan