กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 115 อัตรา
2. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 5 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
        (1) ปริญญาตรีสาขาวิชา ดังนี้
             - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
             - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางพฤกษศาสตร์ ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
             - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
             - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
             - สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
             - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
             - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
             - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
             - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
             - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร
             - สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
        (2) เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร
1. กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 23 มีนาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือเตรียมสอบ

พนักงานบริหารงานทั่วไป 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

บุคลากร 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

พนักงานพัสดุ 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

นิติกรปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

jobsobrajakan