คู่มือเตรียมสอบ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

ราคา 430 บาท
สั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

ราคา 490 บาท
สั่งซื้อ
นิติกร

นิติกร

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ราคา 610 บาท
สั่งซื้อ
นักวิชาการอุตสาหกรรม

นักวิชาการอุตสาหกรรม

รายละเอียด

นักวิชาการอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ราคา 590 บาท
สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียด

นักจัดการงานทั่วไป

กรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย

ราคา 480 บาท
สั่งซื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายละเอียด

นักวิชาการเงินและบัญชี

กรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย

ราคา 440 บาท
สั่งซื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ราคา 250 บาท
สั่งซื้อ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ราคา 250 บาท
สั่งซื้อ

jobsobrajakan