คู่มือเตรียมสอบ

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

ราชการส่วนท้องถิ่น

ราคา 470 บาท
สั่งซื้อ
นิติกรปฏิบัติการ

นิติกรปฏิบัติการ

รายละเอียด

นิติกรปฏิบัติการ

กรมราชทัณฑ์

กระทรวงยุติธรรม

ราคา 490 บาท
สั่งซื้อ
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

ราคา 490 บาท
สั่งซื้อ
นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กระทรวงยุติธรรม

ราคา 620 บาท
สั่งซื้อ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ราคา 370 บาท
สั่งซื้อ
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)

รายละเอียด

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ราคา 370 บาท
สั่งซื้อ
นิติกรปฏิบัติการ

นิติกรปฏิบัติการ

รายละเอียด

นิติกรปฏิบัติการ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักนายกรัฐมนตรี

ราคา 450 บาท
สั่งซื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักนายกรัฐมนตรี

ราคา 250 บาท
สั่งซื้อ

jobsobrajakan