คู่มือเตรียมสอบ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

กรมคุมประพฤติ

กระทรวงยุติธรรม

ราคา 460 บาท
สั่งซื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กรมคุมประพฤติ

กระทรวงยุติธรรม

ราคา 370 บาท
สั่งซื้อ
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

รายละเอียด

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

กรมคุมประพฤติ

กระทรวงยุติธรรม

ราคา 580 บาท
สั่งซื้อ
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

กรมสรรพสามิต

กระทรวงการคลัง

ราคา 340 บาท
สั่งซื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กรมสรรพสามิต

กระทรวงการคลัง

ราคา 420 บาท
สั่งซื้อ
นิติกรปฏิบัติการ

นิติกรปฏิบัติการ

รายละเอียด

นิติกรปฏิบัติการ

กรมสรรพสามิต

กระทรวงการคลัง

ราคา 510 บาท
สั่งซื้อ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

รายละเอียด

เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

กรมสรรพสามิต

กระทรวงการคลัง

ราคา 310 บาท
สั่งซื้อ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรมสรรพสามิต

กระทรวงการคลัง

ราคา 560 บาท
สั่งซื้อ

jobsobrajakan