คู่มือเตรียมสอบ

นักพัฒนาสังคม

นักพัฒนาสังคม

รายละเอียด

นักพัฒนาสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ราคา 340 บาท
สั่งซื้อ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียด

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย

ราคา 590 บาท
สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ราคา 590 บาท
สั่งซื้อ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

รายละเอียด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

กรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย

ราคา 690 บาท
สั่งซื้อ
นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)

นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)

รายละเอียด

นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)

กรมราชทัณฑ์

กระทรวงยุติธรรม

ราคา 490 บาท
สั่งซื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

ราคา 690 บาท
สั่งซื้อ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

ราคา 690 บาท
สั่งซื้อ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

ราคา 610 บาท
สั่งซื้อ

jobsobrajakan